Titanium กสิกรไทย


Titanium กสิกรไทย


บัตรเครดิต Titanium ของธนาคารกสิกรไทยมีประโยชน์มากมายสำหรับผู้ถือบัตร ดังนี้


 1. มีวงเงินเครดิตสูง บัตร Titanium จะมีวงเงินเครดิตสูงกว่าบัตรประเภทอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานที่มีรายได้สูง ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ ผู้ถือบัตร Titanium จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น แต้มสะสมคะแนนแลกของรางวัล ส่วนลดพิเศษจากสถานที่ค้าขายต่างๆ และบริการ VIP ที่มีคุณภาพสูง บริการลูกค้าพิเศษ ผู้ถือบัตร Titanium สามารถใช้บริการลูกค้าพิเศษได้ที่สถาบันการเงินของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะช่วยให้การใช้บัตรเครดิตของคุณเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย


 2. ความปลอดภัยสูง บัตร Titanium จะมีระบบความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูง เช่น ระบบป้องกันการใช้งานผิดปกติ ระบบตรวจสอบการใช้บัตรโดยอัตโนมัติ และการคุ้มครองผู้ถือบัตรจากการฉ้อโกงและการโจรกรรม รับสิทธิ์ใช้บริการเพิ่มเติม ผู้ถือบัตร Titanium ยังสามารถรับสิทธิ์ใช้บริการเพิ่มเติมจากธนาคารกสิกรไทยได้ เช่น บริการปรึกษาการเงิน บริการธนาคาร


  คุณสมบัติ รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ระดับบัตรแพลทินัม ผู้สมัครคนไทย ต้องมีรายได้ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป ผู้สมัครต่างชาติ ต้องมีรายได้ 50,000 บาท/เดือน ขึ้นไป ระดับบัตรซิกเนเจอร์ ผู้สมัครคนไทย และผู้สมัครต่างชาติ ต้องมีรายได้ 70,000 บาท/เดือน ขึ้นไป (วันสยามซิกเนเจอร์ และเดอะแพสชั่น) สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญจากธนาคารเท่านั้น ได้แก่ คิง เพาเวอร์ ซิกเนเจอร์ และเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด พิงค์โกลด์

  ระดับบัตรอินฟินิท สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญจากธนาคารเท่านั้น ได้แก่ เดอะวิสดอม (วีซ่า อินฟินิท), เดอะวิสดอม, เดอะพรีเมียร์ และวันสยามอินฟินิท

  อายุผู้สมัคร บัตรหลัก : 20 - 80 ปี บัตรเสริม : 15 ปี อายุงาน/อายุกิจการ บัตรหลัก : 6 เดือน คุณสมบัติอื่นๆ มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ หมายเหตุ : ผู้สมัครต่างชาติไม่สามารถสมัครบัตรเครดิต Blue Credit Card ได้ กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด กรณีผู้สมัครสัญชาติไทย สำเนาบัตรประชาชน หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

  กรณีผู้สมัครต่างชาติ สำเนา Passport และสำเนา Visa หรือ สำเนา Passport และสำเนา Work Permit หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตร Passport Visa และ Work Permit ต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร

  กรณีผู้สมัครอายุน้อยกว่า 20 ปี สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรผู้เยาว์ ที่ลงนามรับรองสำเนาโดย 1. ผู้สมัคร และ 2. บิดาและมารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม

  เอกสารแสดงรายได้ สำเนาสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ตัวอย่างสลิปเงินเดือน สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) และ Statement ที่รับเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาเอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) สำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ (กรณีข้าราชการบำนาญ) กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement) สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน) หมายเหตุ : กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้