Platinum กสิกรไทย


Platinum กสิกรไทย


บัตรเครดิต Platinum ของธนาคารกสิกรไทย มีประโยชน์หลายอย่างที่สามารถช่วยให้ผู้ถือบัตรได้รับสิ่งต่างๆ ดังนี้


  1. ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ การจองโรงแรม การจ่ายค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในการจัดการเงินของผู้ใช้บัตรเครดิต โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น สิทธิ์ในการเข้าพักโรงแรมระดับหนึ่งในและต่างประเทศ ส่วนลดในร้านค้าต่างๆ เป็นต้น


  2. การเก็บคะแนนและแลกของรางวัล ผู้ถือบัตรเครดิต Platinum ของกสิกรไทยสามารถเก็บคะแนนสะสมจากการใช้บัตรเพื่อแลกของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ เช่น สิทธิ์ในการสะสมแต้มแลกซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น


    คุณสมบัติ รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ระดับบัตรแพลทินัม ผู้สมัครคนไทย ต้องมีรายได้ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป ผู้สมัครต่างชาติ ต้องมีรายได้ 50,000 บาท/เดือน ขึ้นไป ระดับบัตรซิกเนเจอร์ ผู้สมัครคนไทย และผู้สมัครต่างชาติ ต้องมีรายได้ 70,000 บาท/เดือน ขึ้นไป (วันสยามซิกเนเจอร์ และเดอะแพสชั่น) สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญจากธนาคารเท่านั้น ได้แก่ คิง เพาเวอร์ ซิกเนเจอร์ และเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด พิงค์โกลด์ ระดับบัตรอินฟินิท สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญจากธนาคารเท่านั้น ได้แก่ เดอะวิสดอม (วีซ่า อินฟินิท), เดอะวิสดอม, เดอะพรีเมียร์ และวันสยามอินฟินิท อายุผู้สมัคร บัตรหลัก : 20 - 80 ปี บัตรเสริม : 15 ปี อายุงาน/อายุกิจการ บัตรหลัก : 6 เดือน คุณสมบัติอื่นๆ มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ หมายเหตุ : ผู้สมัครต่างชาติไม่สามารถสมัครบัตรเครดิต Blue Credit Card ได้ กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารแสดงตัวตน กรณีผู้สมัครสัญชาติไทย สำเนาบัตรประชาชน หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรณีผู้สมัครต่างชาติ สำเนา Passport และสำเนา Visa หรือ สำเนา Passport และสำเนา Work Permit หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตร Passport Visa และ Work Permit ต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร กรณีผู้สมัครอายุน้อยกว่า 20 ปี สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรผู้เยาว์ ที่ลงนามรับรองสำเนาโดย 1. ผู้สมัคร และ 2. บิดาและมารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม เอกสารแสดงรายได้ สำเนาสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ตัวอย่างสลิปเงินเดือน สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) และ Statement ที่รับเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาเอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) สำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ (กรณีข้าราชการบำนาญ) กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement) สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน) หมายเหตุ : กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้


    สมัครบัตรเครดิต https://www.kasikornbank.com/th/personal/creditcard/pages/platinum.aspx